CONTACT US
บริษัท อู่เงิน จำกัด
เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้น้อย กิ่งอ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10570
ฝ่ายขายโทร. 02-184-1794-5 ต่อ 100, 101 , 081-412-0909
แฟกซ์ 02-184-1550
Google Map
แผนที่แนวเส้นเสียง
ศุภวรรณ เวนิส
หัวใจของการประกอบธุรกิจคือ การสร้างบ้านคุณภาพเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่มีคุณภาพ