ศุภวรรณ เวนิส
หัวใจของการประกอบธุรกิจคือ การสร้างบ้านคุณภาพเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับลูกค้า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่มีคุณภาพ